ПРО МПП

Стаття 2. Сфера застосування Закону

 1. Цей Закон застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом:

1) визначення застосовуваного права;

2) процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб;

3) підсудність судам України справ з іноземним елементом;

Розділ XII. ПІДСУДНІСТЬ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ ДОРУЧЕНЬ

Стаття 75. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом

 1. Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, передбачених у статті 76цього Закону.
 2. Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Стаття 76. Підстави визначення підсудності справ судам України

 1. Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках:

1) якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону;

2) якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи — відповідача;

3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України;

4) якщо у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце проживання в Україні;

5) якщо у справі про відшкодування шкоди позивач — фізична особа має місце проживання в Україні або юридична особа — відповідач — місцезнаходження в Україні;

6) якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання;

7) дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України;

8) якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим особа мала останнє відоме місце проживання на території України;

9) якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності громадянина України;

10) якщо справа проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного договору не може бути порушена за кордоном;

11) якщо у справі про банкрутство боржник має місце основних інтересів або основної підприємницької діяльності на території України;

{Частину першу статті 76 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 4212-VI від 22.12.2011}

12) в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором України.

Стаття 77. Виключна підсудність

 1. Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом:

{Абзац перший частини першої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів у рамках державно-приватного партнерства, укладених Кабінетом Міністрів України, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;

{Пункт 1 частини першої статті 77 в редакції Закону № 817-VIII від 24.11.2015}

2) якщо у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони мають місце проживання в Україні;

3) якщо у справі про спадщину спадкодавець — громадянин України і мав в ній місце проживання;

4) якщо спір пов’язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні;

5) якщо спір пов’язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців;

6) якщо спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України;

7) якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства України;

8) якщо справа стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні;

9) справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на території України;

10) в інших випадках, визначених законами України.

ЦПК Стаття 114. Виключна підсудність

 1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.
 2. Позови про зняття арешту з майна пред’являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

{Частина друга статті 114 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2677-VI від 04.11.2010}

 1. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.
 2. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

{Частину четверту статті 114 доповнено абзацом згідно із Законом № 4190-VI від 20.12.2011}

 1. Позови, що виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет, пред’являються за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

 

 

ЦПК Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

 1. Суди України виконують доручення іноземних судів про надання правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших документів, допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено, — дипломатичними каналами.
 2. Судове доручення не приймається до виконання, у разі якщо воно:

1) може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці;

2) не належить до юрисдикції цього суду;

3) суперечить законам або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

 1. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам України.
 2. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо особистої присутності його уповноважених представників чи учасників судового розгляду під час виконання судового доручення суд України, який виконує доручення, вирішує питання про надання згоди щодо такої участі.
 3. Виконання судового доручення підтверджується протоколом судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
 4. У разі якщо немає можливості виконати доручення іноземного суду, суд України у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або якщо міжнародний договір не укладено, — дипломатичними каналами, повертає таке доручення іноземному суду без виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це підтверджують.

 

 

Стаття 78. Компетенція інших органів України

 1. Компетенція інших органів України щодо розгляду справ з іноземним елементом визначається законами України з урахуванням статей 75-77цього Закону.

Стаття 79. Судовий імунітет

 1. Пред’явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України.
 2. Акредитовані в Україні дипломатичні представники іноземних держав та інші особи, зазначені у відповідних законах України і міжнародних договорах України, підлягають юрисдикції судів України лише в межах, що визначаються принципами та нормами міжнародного права або міжнародними договорами України.

{Частина друга статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

 1. Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України у межах, визначених міжнародними договорами України або законами України.

{Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

 1. У тих випадках, коли в порушення норм міжнародного права Україні, її майну або представникам в іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, їх майну та представникам в Україні, Кабінетом Міністрів України може бути вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру не достатньо для врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права.

Стаття 80. Судові доручення

 1. У разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

{Частина перша статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

 1. Доручення судів України про вручення документів громадянам України, які постійно проживають за кордоном, або отримання від них доказів на території іноземної держави можуть бути виконані консульською посадовою особою України відповідно до міжнародних договорів України або в іншому порядку, що не суперечить законодавству держави перебування.

Розділ XIII. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

Стаття 81. Рішення іноземних судів, які можуть бути визнані та виконані в Україні

 1. В Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнях у частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і господарських справ, що набрали законної сили.

{Частина перша статті 81 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013}

Стаття 82. Порядок визнання і виконання рішень іноземних судів

 1. Визнання та виконання рішень, визначених устатті 81цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому законом України.

 

Про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом

Слід звернути увагу на те, що питання про підсудність судам України справ з іноземним елементом може визначатися і на момент відкриття провадження у справі, і у попередньому судовому засіданні.

Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, передбачених у статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» (частина перша статті 75 Закону України «Про міжнародне приватне право»). При цьому суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, що передбачено пунктом 3 частини другої статті 122 ЦПК.

Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається у попередньому засіданні відповідно до статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках:

1) якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону;

2) якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи-відповідача;

3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України;

4) якщо у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце проживання в Україні;

5) якщо у справі про відшкодування шкоди позивач-фізична особа має місце проживання в Україні або юридична особа-відповідач — місцезнаходження в Україні;

6) якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання;

7) дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України;

8) якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим особа мала останнє відоме місце проживання на території України;

9) якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності громадянина України;

10) якщо справа проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного договору не може бути порушена за кордоном;

11) в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором України.

 1. Визначення підсудності справ з іноземним елементом залежить від категорії спору. При вирішенні питання про підсудність справ судам України також мають враховуватися вимоги загальної, альтернативної, договірної, виключної підсудності.

Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України (частина друга статті 236 ЦПК).

Підсудність справ про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі — громадянину України, яка досягла шістнадцятирічного віку і проживає за її межами, у випадках, встановлених ЦК, за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України (частина друга статті 242 ЦПК).

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України (частина 2 статті 257 ЦПК).

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, визначається за клопотанням позивача ухвалою судді Верховного Суду України. У такому самому порядку визначається підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України (стаття 111 ЦПК).

Справи про визнання шлюбу недійсним, про розірвання шлюбу між одним з подружжя — громадянином України та другим із подружжя незалежно від його громадянства, які проживають за межами України, підсудні судам України (статті 63, 64 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Суди розглядають спори за позовами громадян України до осіб, які проживають за кордоном, за правилами альтернативної підсудності, передбаченої статтею 110 ЦПК, а також виключної підсудності, передбаченої статтею 114 ЦПК та статтею 77 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Підсудність справ про усиновлення дитини або повнолітньої особи визначається за місцем їх проживання (стаття 251 ЦПК) з урахуванням положень статті 29 ЦК щодо визначення місця проживання фізичної особи.

Підсудність справ, які виникають із трудових правовідносин, визначається відповідно до статті 110 ЦПКстатті 8 КЗпП, статті 53 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Вирішуючи питання про підсудність цивільних справ з іноземним елементом, судам слід враховувати не тільки норми внутрішньодержавного права, але й колізійні норми, які містяться в конвенціях і двосторонніх договорах України та інших держав про правову допомогу.

Відповідно до частини другої статті 2 ЦПК правила про підсудність, передбачені в міжнародних договорах, мають пріоритет перед нормами внутрішнього права. Норми права про розмежування підсудності містяться переважно у двосторонніх договорах про правові відносини і правову допомогу у цивільних справах.

Також у міжнародних договорах про правову допомогу містяться спеціальні норми про підсудність окремих категорій справ, де передбачається застосування комбінованих критеріїв: громадянства, місця проживання сторін, місцезнаходження майна.

Правила про визначення міжнародної підсудності за законодавством України застосовуються, якщо міжнародним договором не встановлено інші правила.

 1. Справи з іноземним елементом підсудні судам України у разі застосування сторонами договірної підсудності. Домовленість сторін щодо підсудності має бути досягнута у письмовій формі.

Якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи судам України, спір підлягає вирішенню в судах загальної юрисдикції України (пункт 1 частини першої статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право») з урахуванням вимог глави 1 розділу III та статті 414 ЦПК. Водночас підсудність справ з іноземним елементом, установлена статтею 77 Закону України «Про міжнародне приватне право», не може бути змінена угодою сторін.

Відкриваючи провадження у справі, суд має з’ясувати, чи була досягнута договірна підсудність між сторонами.

 

 

Про міжнародний комерційний арбітраж

 

Цей  Закон  виходить  з   визнання    корисності    арбітражу
(третейського  суду)  як  методу,  що  широко  застосовується  для
вирішення спорів, які виникають у сфері  міжнародної  торгівлі,  і
необхідності комплексного врегулювання  міжнародного  комерційного
арбітражу в законодавчому порядку; враховує  положення  про  такий
арбітраж, які  є  в  міжнародних  договорах  України,  а  також  в
типовому законі, прийнятому в 1985 році ( 995_879 ) Комісією ООН з
права  міжнародної торгівлі і схваленому Генеральною Асамблеєю ООН
для можливого використання державами у своєму законодавстві.
                          Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера застосування

 1. Цей Закон  застосовується  до  міжнародного  комерційного
  арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території  України.
  Однак положення, передбачені статтями 8, 9, 35 і 36 цього  Закону,
  застосовуються і в тих випадках, коли місце арбітражу  знаходиться
  за кордоном.
 2. До міжнародного комерційного арбітражу можуть  за  угодою
  сторін  передаватися:

спори з договірних та інших  цивільно-правових  відносин,  що
виникають при  здійсненні  зовнішньоторговельних  та  інших  видів
міжнародних  економічних зв’язків,  якщо  комерційне  підприємство
хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також
спори підприємств з  іноземними  інвестиціями  і  міжнародних
об’єднань та організацій,  створених  на  території  України,  між
собою, спори між їх учасниками, а  так  само  їх  спори  з  іншими
суб’єктами права України.

 1. Для цілей пункту 2 цієї статті, якщо:

— сторона   має  більше  ніж  одне  комерційне  підприємство,
комерційним  підприємством  вважається  те,  яке  має    найбільше
відношення до арбітражної угоди;
— сторона не має комерційного підприємства, береться до уваги
її постійне місце проживання.

 1. Цей Закон не зачіпає дії будь-якого іншого закону України,
  в силу якого певні спори не можуть передаватися до арбітражу  або
  можуть бути передані до  арбітражу  тільки  згідно  з  положеннями
  іншими, ніж ті, що є в цьому Законі.
 2. Якщо міжнародним  договором  України  встановлено   інші
  правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про арбітраж
  (третейський  суд),  то   застосовуються   правила    міжнародного
  договору.

Стаття 2. Визначення термінів та правила їх тлумачення
Для цілей цього Закону:
«арбітраж»   — будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно
від того, чи  утворюється  він  спеціально  для  розгляду  окремої
справи, чи здійснюється  постійно  діючою  арбітражною  установою,
зокрема Міжнародним комерційним  арбітражним  судом  або  Морською
арбітражною  комісією  при  Торгово-промисловій  палаті    України
(додатки N 1 і N 2 до цього Закону);
«третейський  суд»  —     одноособовий  арбітр  або   колегія
арбітрів;
«суд» — відповідний орган судової системи держави;
— термін «комерційний» тлумачиться широко і охоплює  питання,
що  випливають  з  усіх  відносин  торгового  характеру,   —    як
договірних, так  і  недоговірних.  Відносини  торгового  характеру
включають такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові  угоди
про поставку товарів або надання  послуг  чи  обмін  товарами  або
послугами; угоди про розподіл,  торгове  представництво;  факторні
операції; лізинг; інжиніринг;  будівництво  промислових  об’єктів;
надання  консультативних    послуг;    купівля-продаж    ліцензій;
інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди
про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші  форми
промислового  або  підприємницького  співробітництва;  перевезення
товарів  та  пасажирів   повітрям,    морем,    залізничними    та
автомобільними шляхами;
— коли будь-яке положення цього Закону,  за  винятком  статті
28, надає сторонам можливість приймати рішення з певного  питання,
сторони можуть доручити прийняття такого рішення будь-якій  третій
особі, включаючи установу;
— якщо в будь-якому положенні цього Закону є посилання на те,
що сторони  погодились  або  що  вони  можуть  погодитися,  або  в
будь-якій іншій формі є посилання  на  угоду  сторін,  така  угода
включає будь-які арбітражні правила, зазначені в цій угоді;
— коли в  будь-якому  положенні  цього  Закону,  за  винятком
абзацу першого статті 25 і пункту 2  статті  32,  є  посилання  на
позов, воно застосовується також до зустрічного позову, а  коли  в
ньому  є  посилання  на  заперечення,   воно   застосовується   до
заперечення на такий зустрічний позов.
Стаття 3. Отримання письмових повідомлень

 1. Якщо сторони не домовились про інше:

— будь-яке письмове повідомлення вважається  отриманим,  якщо
воно  доставлено  адресату  особисто  або  на   його    комерційне
підприємство, за його постійним  місцем  проживання  або  поштовою
адресою; коли останні не можуть бути встановлені шляхом  розумного
наведення довідок,  письмове  повідомлення  вважається  отриманим,
якщо  воно  надіслано   за   останнім  відомим   місцезнаходженням
комерційного  підприємства,  постійним  місцем  проживання  чи  на
поштову адресу рекомендованим листом або  будь-яким  іншим  чином,
який передбачає реєстрацію спроби доставки цього повідомлення;
— повідомлення вважається отриманим в день такої доставки.

 1. Положення цієї статті не застосовуються до повідомлень  у
  ході провадження в судах.

Стаття 4. Відмова від права на заперечення
Сторона, яка знає  про  те,  що  яке-небудь  положення  цього
Закону,  від  якого  сторони  можуть  відступати,  або  яка-небудь
вимога, згідно з арбітражною угодою, не були  дотримані,  і  проте
продовжує брати участь у  арбітражному  провадженні,  не  заявивши
заперечень проти такого недотримування без невиправданої затримки,
а якщо для цього передбачено будь-який строк,  то  протягом  цього
строку  вважається  такою,  що  відмовилась  від  свого  права  на
заперечення.
Стаття 5. Межі втручання суду
З питань, що регулюються цим Законом, ніяке судове  втручання
не повинно мати місця, крім як у випадках, коли воно передбачене в
цьому Законі.
Стаття 6. Органи для виконання певних функцій сприяння
та контролю щодо арбітражу

 1. Функції, зазначені в пунктах 3 та 4 статті 11,  пункті  3
  статті 13, статті 14, виконуються Президентом  Торгово-промислової
  палати України.
 2. Функції, зазначені в пункті 3 статті 16 і пункті 2 статті
  34,   виконуються  районними,  районними  у  містах,  міськими  та
  міськрайонними судами за місцезнаходженням арбітражу.

Частина  2  статті  6  із змінами, внесеними згідно із Законами
N  762-IV  ( 
762-15  )  від 15.05.2003, N 2798-IV ( 2798-15 ) від
06.09.2005 }

                          Р о з д і л II

                         АРБІТРАЖНА УГОДА

Стаття 7. Визначення та форма арбітражної угоди

 1. Арбітражна угода  —  це  угода  сторін  про  передачу  до
  арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути
  між ними в  зв’язку  з  будь-якими  конкретними  правовідносинами,
  незалежно від того, чи мають  вони  договірний  характер   чи  ні.
  Арбітражна  угода  може  бути  укладена  у  вигляді   арбітражного
  застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.
 2. Арбітражна угода укладається  в  письмовій  формі.  Угода
  вважається укладеною в письмовій  формі,  якщо  вона  міститься  в
  документі,  підписаному  сторонами,  або  укладена  шляхом  обміну
  листами,  повідомленнями  по   телетайпу,    телеграфу    або    з
  використанням  інших  засобів  електрозв’язку,  що    забезпечують
  фіксацію  такої  угоди,  або  шляхом  обміну  позовною  заявою  та
  відзивом на позов, в  яких  одна  із  сторін  стверджує  наявність
  угоди, а інша проти цього  не  заперечує.  Посилання  в  угоді  на
  документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою
  за умови, що угода укладена в письмовій формі  і  це  посилання  є
  таким, що робить згадане застереження частиною угоди.

Стаття 8. Арбітражна угода та подання позову щодо
суті спору в суді

 1. Суд, до якого подано позов  у  питанні,  що  є  предметом
  арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить  про
  це  не  пізніше  подання  своєї  першої  заяви  щодо  суті  спору,
  припинити провадження у справі і направити сторони  до  арбітражу,
  якщо не визнає, що  ця  арбітражна  угода  є  недійсною,  втратила
  чинність або не може бути виконана.
 2. У разі подання позову, зазначеного в пункті 1 цієї статті,
  арбітражний розгляд проте може бути розпочато  або  продовжено  і
  арбітражне  рішення  може  бути  винесено,  поки  сперечання   про
  підсудність чекають розв’язання в суді.

Стаття 9. Арбітражна угода та забезпечувальні заходи суду
Звернення  сторони  до  суду  до  або  під  час  арбітражного
розгляду  з  проханням  про  вжиття  забезпечувальних  заходів  та
винесення судом ухвали про вжиття таких заходів не є несумісними з
арбітражною угодою.
                         Р о з д і л III

                     СКЛАД ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Стаття 10. Кількість арбітрів

 1. Сторони можуть за власним  розсудом  визначати  кількість
  арбітрів.
 2. Якщо сторони не визначать цієї кількості, то призначаються
  три арбітри.

Стаття 11. Призначення арбітрів

 1. Жодна особа  не  може  бути  позбавлена  права  виступати
  арбітром через її громадянство, якщо  сторони  не  домовились  про
  інше.
 2. Сторони можуть за  власним  розсудом  узгодити  процедуру
  призначення арбітра  чи  арбітрів  за  умови  дотримання  положень
  пунктів 4 і 5 цієї статті.
 3. В разі відсутності такої угоди:

— при арбітражі з трьома арбітрами  кожна  сторона  призначає
одного  арбітра,  і  двоє  призначених  таким    чином    арбітрів
призначають третього арбітра; якщо сторона не  призначить  арбітра
протягом 30 днів  після  отримання  прохання  про  це  від  другої
сторони або якщо двоє арбітрів  протягом  30  днів  з  моменту  їх
призначення не домовляться про призначення  третього  арбітра,  на
прохання  будь-якої  сторони   арбітр    призначається    органом,
зазначеним у пункті 1 статті 6;
— при арбітражі з  одноособовим  арбітром,  якщо  сторони  не
домовляться про  вибір  арбітра,  на  прохання  будь-якої  сторони
арбітр призначається органом, зазначеним у пункті 1 статті 6.

 1. Якщо під час процедури призначення, узгодженої сторонами:

— одна із сторін не дотримується такої процедури; або
— сторони або два арбітри не можуть досягти  згоди  згідно  з
такою процедурою; або
— третя особа,  включаючи  установу,  не  виконує  яку-небудь
функцію, покладену на неї згідно з такою процедурою, —
будь-яка сторона може просити орган, зазначений  у  пункті  1
статті  6,  вжити  необхідних  заходів,  якщо  тільки  угода   про
процедуру призначення не передбачає  інших  способів  забезпечення
призначення.

 1. Рішення з будь-якого питання,  що  приймається  згідно  з
  пунктом 3 або 4 цієї статті органом, зазначеним у пункті 1  статті
  6, не підлягає оскарженню. При призначенні арбітра орган зважає на
  будь-які вимоги, що  ставляться  до  кваліфікації  арбітра  угодою
  сторін, і такі  міркування,  які  можуть  забезпечити  призначення
  незалежного  і  неупередженого  арбітра,  а  в  разі   призначення
  одноособового або третього арбітра бере також до  уваги  бажаність
  призначення арбітром особи іншого громадянства, ніж  громадянство,
  до якого належать сторони.

Стаття 12. Підстави для відводу арбітра

 1. В разі звернення  до  будь-якої  особи  у  зв’язку  з  її
  можливим призначенням як арбітра ця особа повинна  повідомити  про
  будь-які обставини, які можуть викликати обгрунтовані сумніви щодо
  її  неупередженості  або  незалежності.  Арбітр  з  моменту   його
  призначення і протягом всього арбітражного  розгляду  повинен  без
  зволікання повідомити сторони про  такі  обставини,  якщо  він  не
  повідомив їх про ці обставини раніше.
 2. Відвід арбітру може бути заявлено тільки в тому разі, якщо
  існують обставини, що викликають обгрунтовані сумніви  щодо  його
  неупередженості  або  незалежності,  або  якщо    він    не    має
  кваліфікації, обумовленої  угодою  сторін.  Сторона  може  заявити
  відвід арбітру, якого вона призначила або у призначенні якого вона
  брала участь, лише з  причин,  які  стали  їй  відомі  після  його
  призначення.

Стаття 13. Процедура відводу арбітра

 1. Сторони можуть на свій розсуд  домовитися  про  процедуру
  відводу арбітра за умови додержання положень пункту 3 цієї статті.
 2. В разі відсутності такої  домовленості  сторона,  що  має
  намір заявити відвід арбітру, протягом 15 днів після того,  як  їй
  стало відомо про сформування третейського суду  або  про  будь-які
  обставини, зазначені в пункті 2 статті  12,  повинна  в  письмовій
  формі повідомити третейський суд про мотиви відводу. Якщо  арбітр,
  якому заявлено відвід, сам не відмовляється від  посади  або  інша
  сторона не погоджується з відводом, питання про відвід вирішується
  третейським судом.
 3. Якщо  заяву  про  відвід   при   застосуванні   будь-якої
  процедури,  узгодженої  сторонами,  або  процедури,   передбаченої
  пунктом 2 цієї статті, не задоволено, сторона, що заявляє  відвід,
  може протягом 30 днів після  отримання  повідомлення  про  рішення
  про відхилення  відводу  просити  орган,  зазначений  у  пункті  1
  статті 6, прийняти рішення про відвід; таке  рішення  не  підлягає
  ніякому оскарженню; поки таке прохання чекає  на  своє  вирішення,
  третейський суд, включаючи арбітра, якому  заявлено  відвід,  може
  продовжувати арбітражний розгляд та винести арбітражне рішення.

Стаття 14. Припинення повноважень (мандата) арбітра

 1. У разі, коли арбітр  юридично  або  фактично  виявляється
  неспроможним виконувати свої функції  або  невиправдано  довго  не
  виконує їх з інших причин,  його  мандат  втрачає  чинність,  якщо
  арбітр бере самовідвід або  сторони  домовляються  про  припинення
  мандата. В інших  випадках,  якщо  зберігаються  розбіжності  щодо
  будь-якої з таких підстав, будь-яка  сторона  може  звернутися  до
  органу, зазначеного в статті 6, з проханням вирішити  питання  про
  припинення  дії  мандата;  таке  рішення  не   підлягає    ніякому
  оскарженню.
 2. Самовідвід арбітра або згода сторони на  припинення  його
  мандата на підставі цієї статті або пункту 2 статті 13 не  означає
  визнання будь-якої із підстав, згаданих у цій статті або в  пункті
  2 статті 12.

Стаття 15. Призначення нового арбітра
Якщо мандат арбітра припиняє чинність на підставі  статті  13
або 14, або через те, що арбітр сам бере  самовідвід  з  будь-якої
іншої причини, або через те, що його  мандат  скасовується  угодою
сторін, а також в будь-якому іншому  випадку  припинення  чинності
мандата арбітра, новий арбітр призначається  згідно  з  правилами,
які були застосовані при призначенні арбітра, якого замінюють.
                          Р о з д і л IV

                  КОМПЕТЕНЦІЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Стаття 16.  Право третейського суду на винесення постанови
про свою  компетенцію

 1. Третейський суд може  сам  прийняти  постанову  про  свою
  компетенцію, в  тому  числі  стосовно  будь-яких  заперечень  щодо
  наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне
  застереження, що є  частиною  договору,  повинно  трактуватися  як
  угода,  що  не  залежить  від  інших  умов  договору.    Винесення
  третейським судом рішення про недійсність  договору  не  тягне  за
  собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.
 2. Заява про відсутність у третейського суду компетенції може
  бути зроблена  не  пізніше  подання  заперечень   щодо    позову.
  Призначення стороною арбітра або її участь у  призначенні  арбітра
  не позбавляє сторону права зробити таку заяву. Заява  про  те,  що
  третейський суд перевищує межі  своєї  компетенції,  повинна  бути
  зроблена, як тільки питання, яке, на думку сторони, виходить за ці
  межі, буде поставлено в ході  арбітражного  розгляду.  Третейський
  суд може в будь-якому з  цих  випадків  прийняти  заяву,  зроблену
  пізніше, якщо він визнає затримку виправданою.
 3. Третейський  суд  може  винести  постанову  щодо   заяви,
  зазначеної в пункті 2 цієї статті, або як з  питання  попереднього
  характеру, або в рішенні щодо суті  спору.  Якщо  третейський  суд
  винесе постанову з питання  попереднього  характеру,  що  він  має
  компетенцію,  будь-яка  сторона  може  протягом  30  днів    після
  отримання повідомлення про цю постанову просити орган,  зазначений
  в статті 6, прийняти рішення з  цього  питання;  таке  рішення  не
  підлягає ніякому оскарженню; поки  таке  прохання  чекає  на  своє
  вирішення, третейський суд може продовжувати розгляд  та  прийняти
  арбітражне рішення.

Стаття 17.  Повноваження третейського суду давати
розпорядження про вжиття забезпечувальних
заходів
Якщо сторони не домовились про інше, третейський суд може  на
прохання будь-якої сторони розпорядитися  про  вжиття  якою-небудь
стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета  спору,  які
він  вважає  необхідними.  Третейський  суд  може  зажадати    від
будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв’язку  з  такими
заходами.
                          Р о з д і л V

                      АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 18. Рівне ставлення до сторін
До сторін повинно бути  рівне  ставлення,  і  кожній  стороні
повинні бути надані всі можливості для викладу своєї позиції.
Стаття 19. Визначення правил процедури

 1. За умови дотримання положень цього Закону сторони  можуть
  на  свій  розсуд  домовитись  про  процедуру    розгляду    справи
  третейським судом.
 2. В разі відсутності такої угоди  третейський  суд  може  з
  дотриманням положень цього Закону вести арбітражний розгляд  таким
  чином, який він вважає належним. Повноваження, надані третейському
  суду,  включають  повноваження   на    визначення    допустимості,
  належності, істотності та значущості будь-якого доказу.

Стаття 20. Місце арбітражу

 1. Сторони  можуть  на  свій  розсуд  домовитись  про  місце
  арбітражу. В разі відсутності такої домовленості  місце  арбітражу
  визначається третейським  судом  з  урахуванням  обставин  справи,
  включаючи фактор зручності для сторін.
 2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, третейський
  суд може,  якщо  сторони  не  домовились  про  інше,  зібратись  в
  будь-якому  місці,  яке  він  вважає  належним   для    проведення
  консультацій між його членами, заслуховування  свідків,  експертів
  чи сторін або для огляду товарів, іншого майна чи документів.

Стаття 21. Початок арбітражного розгляду
Якщо сторони не домовились про інше, арбітражний розгляд щодо
конкретного спору починається у день, коли прохання  про  передачу
цього спору до арбітражу одержано відповідачем.
Стаття 22. Мова

 1. Сторони можуть на свій розсуд домовитись про мову чи мови,
  які використовуватимуться  в  арбітражному  розгляді.   В    разі
  відсутності такої домовленості третейський суд визначає  мову  або
  мови,  які  повинні  використовуватися  під  час  розгляду.   Така
  домовленість або  визначення,  якщо  в  них  не  обумовлено  інше,
  стосуються будь-якої письмової заяви сторони, будь-якого  слухання
  справи та будь-якого арбітражного  рішення,  постанови  чи  іншого
  повідомлення третейського суду.
 2. Третейський суд  може  дати  розпорядження  про  те,  щоб
  будь-які заяви і документальні докази супроводжувалися  перекладом
  на мову або мови, про які домовились  сторони  або  які  визначені
  третейським судом.

Стаття 23. Позовна заява та заперечення щодо позову

 1. Протягом строку, погодженого  сторонами  або  визначеного
  третейським судом,  позивач  повинен  заявити  про  обставини,  що
  підтверджують його позовні  вимоги,  про  питання,  що  підлягають
  вирішенню, та про зміст своїх позовних вимог, а відповідач повинен
  заявити свої заперечення з цих  причин,  якщо  тільки  сторони  не
  домовилися про інше щодо необхідних реквізитів таких заяв. Сторони
  можуть подати разом із своїми  заявами  всі  документи,  які  вони
  вважають такими, що мають відношення до справи, або можуть зробити
  посилання на документи або  інші  докази,  які  вони  представлять
  надалі.
 2. Якщо сторони не домовились про інше, в ході  арбітражного
  розгляду будь-яка сторона може змінити або доповнити свої  позовні
  вимоги або заперечення щодо позову, якщо тільки третейський суд не
  визнає  недоцільним  дозволити  таку  зміну  або   доповнення    з
  урахуванням допущеної затримки.

Стаття 24. Слухання та розгляд по документах

 1. За  умови  дотримання  будь-якої  іншої   угоди    сторін
  третейський суд приймає рішення про те, чи проводити усне слухання
  справи для представлення доказів або усних дебатів, чи здійснювати
  розгляд тільки на підставі документів та інших матеріалів.  Проте,
  крім того випадку, коли сторони  домовились  не  проводити  усного
  слухання,  третейський  суд  повинен  провести  таке  слухання  на
  відповідній стадії розгляду,  якщо  про  це  просить  будь-яка  із
  сторін.
 2. Сторонам  досить  завчасно   повинно    бути    надіслано
  повідомлення про  будь-яке  слухання  та  про  будь-яке  засідання
  третейського суду, що проводиться з метою огляду  товарів,  іншого
  майна або документів.
 3. Всі заяви, документи або інша  інформація,  що  подаються
  однією із сторін третейському суду, повинні  бути  передані  іншій
  стороні. Сторонам повинні бути передані  також  будь-які  висновки
  експертів  або  інші  документи  доказового  характеру,  на   яких
  третейський суд може базуватися при прийнятті свого рішення.

Стаття 25. Неподання документів або нез’явлення сторони
Якщо сторони не домовились про інше, в тих випадках, коли без
зазначення поважної причини:
— позивач не подає  свою  позовну  заяву  згідно  з  вимогами
пункту 1 статті 23, — третейський суд припиняє розгляд;
— відповідач не подає своїх заперечень щодо позову  згідно  з
вимогами пункту 1 статті 23, — третейський суд продовжує  розгляд,
не розцінюючи таке неподання само по собі  як  визнання  тверджень
позивача;
— будь-яка сторона не з’являється на слухання  або  не  подає
документальні докази, — третейський суд може продовжити розгляд та
прийняти рішення на підставі доказів, які є у справі.
Стаття 26. Експерт, призначений третейським судом

 1. Якщо сторони не домовились про інше, третейський суд може:

а) призначити одного або кількох експертів для  подання  йому
доповіді з конкретних питань, які визначаються третейським судом;
б) зажадати   від  сторони   надання    експерту    будь-якої
інформації, що  стосується справи, чи пред’явлення для огляду  або
надання можливості  огляду будь-яких документів, товарів чи іншого
майна, що мають відношення до справи.

 1. В разі відсутності домовленості сторін про інше  експерт,
  якщо сторона  просить  або  якщо  третейський  суд  вважає  це  за
  необхідне, повинен  після  подання  свого  письмового  або  усного
  висновку взяти участь у  слуханні,  на  якому  сторонам  надається
  можливість    ставити    йому    запитання    та      представляти
  свідків-експертів для одержання свідчень із спірних питань.

Стаття 27. Сприяння суду в отриманні доказів
Третейський суд  або  сторона  за  згодою  третейського  суду
можуть звернутися до компетентного суду цієї держави  з  проханням
про сприяння в отриманні доказів. Суд може виконати це прохання  в
межах своєї компетенції і згідно  із  своїми  правилами  отримання
доказів.
                          Р о з д і л VI

                  ВИНЕСЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ
ТА ПРИПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ

Стаття 28. Норми, що застосовуються до суті спору

 1. Третейський суд вирішує  спір  згідно  з  такими  нормами
  права, які сторони обрали  як  такі,  що  застосовуються  до  суті
  спору.  Якщо  в  ньому  не  висловлено  іншого  наміру,   будь-яке
  положення  права  або  системи  права  будь-якої  держави  повинно
  тлумачитись як таке, що безпосередньо  відсилає  до  матеріального
  права цієї держави, а не до її колізійних норм.
 2. В разі відсутності якої-небудь вказівки сторін третейський
  суд застосовує право, визначене згідно з колізійними нормами, які
  він вважає застосовними.
 3. Третейський суд приймає рішення ex aequo et bono, або  як
  «дружній  посередник»,  лише  в  тому  разі,  коли  сторони  прямо
  уповноважили його на це.
 4. В усіх випадках третейський суд приймає рішення згідно  з
  умовами угоди і з  врахуванням  торгових  звичаїв,  що  стосуються
  даної угоди.

Стаття 29. Винесення рішення колегією арбітрів
При  арбітражному  розгляді  колегіальним  складом   арбітрів
будь-яке рішення третейського суду, якщо сторони не домовились про
інше, повинно бути  винесено  більшістю  арбітрів.  Проте  питання
процедури можуть вирішуватись арбітром, що є головою  третейського
суду,  якщо  його  уповноважать  на  це  сторони  або  всі   члени
третейського суду.
Стаття 30. Мирова угода

 1. Якщо в ході арбітражного розгляду сторони врегулюють спір,
  третейський суд припиняє розгляд і,  на  прохання  сторін  та  за
  відсутності заперечень з  його  боку,  фіксує  це  врегулювання  у
  вигляді арбітражного рішення на узгоджених умовах.
 2. Арбітражне рішення на узгоджених умовах має бути винесено
  згідно з положеннями статті 31 і повинно містити вказівку  на  те,
  що воно є арбітражним рішенням. Таке арбітражне рішення має  ту  ж
  силу і підлягає виконанню так само, як і будь-яке інше  арбітражне
  рішення щодо суті спору.

Стаття 31. Форма і зміст арбітражного рішення

 1. Арбітражне рішення повинно бути винесено у письмовій формі
  та підписано  одноособовим   арбітром    або    арбітрами.    При
  колегіальному арбітражному розгляді достатньо  наявності  підписів
  більшості  всіх  членів  третейського  суду  за  умови  зазначення
  причини відсутності інших підписів.
 2. В арбітражному рішенні повинні бути зазначені мотиви,  на
  яких воно грунтується, висновок  про  задоволення  або  відхилення
  позовних вимог, сума арбітражного збору і  витрат  по  справі,  їх
  розподіл між сторонами.
 3. В арбітражному рішенні повинні бути зазначені його дата та
  місце арбітражу, як його визначено згідно з пунктом 1 статті  20.
  Арбітражне рішення вважається винесеним в цьому місці.
 4. Після винесення  арбітражного  рішення  кожній   стороні
  повинна бути передана його копія,  підписана  арбітрами  згідно  з
  пунктом 1 цієї статті.

Стаття 32. Припинення арбітражного розгляду

 1. Арбітражний розгляд припиняється  остаточним  арбітражним
  рішенням або постановою  третейського  суду,  прийнятою  згідно  з
  пунктом 2 цієї статті.
 2. Третейський  суд  приймає  постанову    про    припинення
  арбітражного розгляду, коли:

—  позивач  відмовляється  від  своєї  вимоги,  якщо   тільки
відповідач  не  висуне  заперечень  проти  припинення  розгляду  і
третейський  суд  не  визнає  законний  інтерес   відповідача    в
остаточному врегулюванні спору;
— сторони домовляються про припинення розгляду;
— третейський суд визнає, що  продовження  розгляду  стало  з
якоїсь причини непотрібним або неможливим.

 1. Дія мандата третейського суду  припиняється  одночасно  з
  припиненням  арбітражного  розгляду без шкоди, проте, для положень
  статті 33 та пункту 4  статті 34.

Стаття 33. Виправлення і роз’яснення рішення.
Додаткове рішення

 1. Протягом 30 днів після отримання рішення, якщо  сторонами
  не узгоджено інший  строк:

— будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу  сторону,  може
просити арбітражний суд  виправити  будь-яку  допущену  в  рішенні
помилку  в підрахунках, описку  чи  друкарську  помилку  або  інші
помилки аналогічного характеру;
— за  наявності   відповідної  домовленості  між    сторонами
будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може  просити
третейський суд дати роз’яснення якого-небудь  конкретного  пункту
або частини арбітражного рішення.
Третейський  суд,  якщо  він  визнає  прохання   виправданим,
повинен протягом 30 днів після його  отримання  внести  відповідні
виправлення або дати роз’яснення. Таке роз’яснення стає  складовою
частиною арбітражного рішення.

 1. Третейський  суд  протягом  30  днів,  рахуючи  від  дати
  арбітражного рішення, може за своєю ініціативою виправити будь-які
  помилки, передбачені в абзаці другому пункту 1 цієї статті.
 2. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка із  сторін,
  повідомивши про це іншу  сторону,  може  протягом  30  днів  після
  отримання арбітражного рішення  просити  третейський  суд  винести
  додаткове  рішення  стосовно  вимог,  які  були  заявлені  в  ході
  арбітражного  розгляду,  проте  не  були  відображені  в  рішенні.
  Арбітражний суд, якщо він  визнає  прохання  виправданим,  повинен
  протягом 60 днів винести додаткове рішення.
 3. Третейський суд в разі необхідності може подовжити строк,
  протягом якого він повинен виправити помилки, дати роз’яснення або
  винести додаткове рішення згідно з пунктом 1 або  пунктом  3  цієї
  статті.
 4. Положення  статті  31  повинні  застосовуватися  стосовно
  виправлення  або  роз’яснення  арбітражного  рішення   або    щодо
  додаткового рішення.

                         Р о з д і л VII

                 ОСПОРЮВАННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ

Стаття 34. Клопотання про скасування як винятковий засіб
оспорювання арбітражного рішення

 1. Оспорювання  в  суді  арбітражного  рішення  може    бути
  проведено тільки шляхом подання клопотання про скасування згідно з
  пунктами 2 та 3 цієї  статті.
 2. Арбітражне рішення може бути скасоване судом, зазначеним в
  пункті 2 статті 6, лише у разі, якщо:

1) сторона, що заявляє  клопотання  про  скасування,  подасть
докази того, що:
одна із сторін в арбітражній угоді, зазначеній  у  статті  7,
була якоюсь мірою  недієздатною;  або  ця  угода  є  недійсною  за
законом,  якому  сторони  цю  угоду  підпорядкували,  а  в    разі
відсутності такої вказівки — за законом України; або
її не було належним чином повідомлено про призначення арбітра
чи  про  арбітражний  розгляд  або з інших поважних причин вона не
могла подати свої пояснення; або
рішення винесено щодо  не  передбаченого  арбітражною  угодою
спору або такого,  що  не  підпадає  під  її  умови,  або  містить
постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди,  проте,
якщо постанови  з  питань,  які  охоплюються  арбітражною  угодою,
можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою  угодою,
то може бути скасована тільки та частина арбітражного рішення, яка
містить постанови з питань, що не охоплюються арбітражною  угодою;
або
склад   третейського   суду   чи   арбітражна   процедура  не
відповідали угоді сторін, якщо тільки  така  угода  не  суперечить
будь-якому положенню цього Закону, від  якого  сторони  не  можуть
відступати, або, за відсутності такої угоди, не відповідали  цьому
Закону; або
2) суд визначить, що:
об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду  за
законодавством України; або
арбітражне рішення суперечить публічному порядку України.

 1. Клопотання про скасування не  може  бути  заявлено  після
  закінчення трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторона, що  заявляє
  це клопотання, отримала арбітражне рішення, а в  разі,  якщо  було
  подано  прохання  згідно  із  статтею  33,  —  з  дня    винесення
  третейським судом рішення з цього прохання.
 2. Суд, до  якого  подано   клопотання    про    скасування
  арбітражного рішення, може, якщо визнає це належним і якщо про  це
  просить  одна  із  сторін,  зупинити  провадження  з  питання  про
  скасування  на  встановлений  ним  строк  з  тим,    щоб    надати
  третейському суду можливість  відновити  арбітражний  розгляд  або
  вжити  інших  дій,  які,  на  думку  третейського  суду,    дадуть
  можливість усунути підстави для скасування арбітражного рішення.

                         Р о з д і л VIII

             ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ

Стаття 35. Визнання та виконання арбітражного рішення

 1. Арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно
  було винесено,  визнається  обов’язковим  і  при    поданні    до
  компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням
  положень цієї статті та  статті 36.
 2. Сторона, що спирається на арбітражне рішення або  порушує
  клопотання про його виконання, повинна  подати  оригінал  належним
  чином  засвідченого  арбітражного  рішення  або  належним    чином
  засвідчену копію  такого,  а  також  оригінал  арбітражної  угоди,
  зазначеної в статті 7, або належним чином засвідчену копію  такої.
  Якщо арбітражне  рішення  або  угода  викладені  іноземною  мовою,
  сторона повинна подати належним  чином  засвідчений  переклад  цих
  документів на українську або російську мову.

Стаття 36. Підстави для відмови у визнанні або у виконанні
арбітражного рішення

 1. У визнанні або у виконанні арбітражного рішення, незалежно
  від того, в якій державі воно було винесено, може бути відмовлено
  лише:

1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване,  якщо  ця
сторона подасть компетентному суду, у якого просить  визнання  або
виконання, доказ того, що:
— одна із сторін в арбітражній угоді, зазначеній у статті  7,
була якоюсь мірою  недієздатною;  або  ця  угода  є  недійсною  за
законом,  якому  сторони  цю  угоду  підпорядкували,  а  в    разі
відсутності такої вказівки, — за законом держави, де рішення  було
винесено; або
— сторону, проти якої  винесено  рішення,  не  було  належним
чином   сповіщено  про  призначення  арбітра  чи  про  арбітражний
розгляд або з інших поважних причин  вона  не  могла  подати  свої
пояснення; або
— рішення винесено щодо спору, не  передбаченого  арбітражною
угодою, або такого, що не  підпадає  під  її  умови,  або  містить
постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди;  проте,
якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути
відокремлені від тих, які  не  охоплюються  такою  угодою,  то  та
частина арбітражного рішення, яка містить постанови з  питань,  що
охоплені арбітражною угодою, може бути визнана і виконана; або
—  склад  третейського  суду  або  арбітражна  процедура   не
відповідали угоді між сторонами  або,  за  відсутності  такої,  не
відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж; або
— рішення ще  не  стало  обов’язковим  для  сторін, або  було
скасовано, або його виконання зупинено судом держави,  в  якій або
згідно із законом якої воно було прийнято; або
2) якщо суд визнає, що:
— об’єкт спору не може бути предметом  арбітражного  розгляду
за законодавством України; або
— визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить
публічному порядку України.

 1. Якщо в суді, зазначеному в  абзаці  п’ятому  підпункту  1
  пункту 1 цієї  статті,  заявлено  клопотання  про  скасування  або
  зупинення   виконання   арбітражного   рішення,   суд,   в   якому
  запитується визнання  або  виконання,  може,  якщо  визнає  це  за
  належне, відкласти  винесення  свого  рішення  і  може  також,  за
  клопотанням тієї сторони, яка просить про визнання  або  виконання
  арбітражного рішення,  зобов’язати  іншу  сторону  надати  належне
  забезпечення.